Download hier de algemene voorwaarden in .pdf formaat

''Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Boxmeer onder het inschrijvingsnummer 57478562''

Als zelfstandig en onafhankelijk distributeur van Energetix magneetsieraden hanteert Sab's Shop voor wat betreft de levering van Energetix magneetsieraden en accessoires integraal de algemene voorwaarden van Energetix Gmbh & Co.KG, D-55411 Bingen, gedeponeerd in September 2007.

1.Geldigheid:
Voor alle zakelijke transacties tussen Energetix Gmbh & Co, hierna te noemen Energetix en de besteller gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de versie die op het tijdstip van de bestelling van kracht is. Andersluidende voorwaarden aanvaarden wij niet, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

2.Contractpartner:
Energetix sluit overeenkomsten aangaande goederenleveranties uitsluitend met:

  • A) Onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen, die het 18e levensjaar hebben voltooid of
  • B) Rechtspersonen.

  • De besteller verklaart door het verzenden van zijn bestelling dat aan deze richtlijnen is voldaan.

3.Totstandkoming van de Overeenkomst:
De bestelling van de klant bij Energetix is een aanbod aan ons tot het sluiten van een koopovereenkomst. We bevestigen u de ontvangst van de bestelling bij ons door de verzending van een e-mail naar het door u op het bestelformulier vermelde e-mailadres. In deze mail worden nogmaals de bestelde artikelen, de kosten per stuk en de totaalkosten, eventueel de ontstane verpakkings- en transportkosten en het totaalbedrag van de bestelling vermeld. Deze e-mail vormt uitdrukkelijk geen aanvaarding van het door de klant gedane aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst. Alle offertes van Energetix zijn vrijblijvend. De koopovereenkomst komt pas bij de verzending van de bestelde goederen aan het vermelde tot stand.

4a.Teruggaverecht:
U kunt de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen twee weken teruggeven door de goederen te retourneren. De termijn begint ten vroegste bij de ontvangst van de goederen en van deze instructie. Alleen bij goederen die niet in een pakket kunnen worden verzonden (bijv. bij goederen die veel ruimte innemen) kunt u de teruggave meedelen door een verzoek om terugname in de vorm van een tekst, bijv. per brief of mail. Voor de inachtneming van de termijn is het voldoende om de goederen of het verzoek om terugname tijdig te verzenden. In ieder geval geschiedt het terugzenden op uw kosten en voor uw risico. De terugzending of het verzoek om terugname dient te geschieden aan:

Sab's Shop
Grotestraat 72
5836 AH Sambeek
Nederland

4b.Gevolgen Teruggave:

In geval van een geldige teruggave diende de door beide partijen ontvangen bedragen terug te worden betaald en eventueel verkregen voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) te worden teruggegeven. Bij een verslechtering van de goederen kan vervanging van de waarde worden gevraagd. Dit geldt niet, indien de verslechtering van de goederen uitsluitend aan het proberen hiervan- zoals dit bijvoorbeeld in de winkel mogelijk was geweest- te wijten is. Voor het overige kunt u de verplichting tot vervanging van de waarde voorkomen, doordat u de goederen niet als eigenaar in gebruik neemt en alles nalaat, wat de waarde hiervan nadelig beïnvloedt.

5.Prijzen:
De prijzen voor de aangeboden artikelen worden afhankelijk van het land van levering in de desbetreffende nationale valuta of in USD resp. Euro vermeld en gelden per artikel. Hierbij gelden de prijzen op het tijdstip van de bestelling, zoals ze op de website zijn vermeld. De prijzen gelden af vestigingsplaats van het bedrijf en zijn inclusief de wettelijke b.t.w. en zonder kosten voor verpakking en verzending.

6.Verzending:
Bij het doorgeven van onjuiste verzendadressen behouden we ons het recht om u bij terugzending van de pakketten de daarbij ontstane kosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt bij verzuim door de crediteur.

7.Levering:
De bezorging van de vrachtpost geschiedt op werkdagen en bij postbestelling ook op zaterdag. Mocht u een factuuradres wensen dat afwijkt van het afleveringsadres, dan verzoeken we u ons dit reeds bij de bestelling mee te delen. Controleert u direct bij ontvangst, of de pakketten onbeschadigd zijn en of u de juiste producten in de juiste aantallen geleverd hebt gekregen. Laat onjuiste leveringen of beschadigingen in alle gevallen door de bezorger bevestigen en neemt u vervolgens per direct contact met ons op. Dit heeft geen gevolgen voor de door u toekomende wettelijke rechten op garantie.

8.Eigendomsvoorbehoud:
Energetix behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle goederen die door haar aan een koper worden geleverd, tot de definitieve en volledige betaling van de koopprijs en eventuele verzendkosten. Wanneer derden de hand leggen op artikelen waarvoor een eigendomsrecht geldt, dan zal de koper op het eigendom van Energetix wijzen en ons hiervan onverwijld in kennis stellen. Indien de koper met de betaling achter raakt of door schuld niet aan overige belangrijke contractuele verplichtingen voldoet, is Energetix gerechtigd, met inachtneming van §§ 323, 440 BGB de overeenkomst te ontbinden en de teruggave te vorderen van de artikelen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt of eventueel de cessie van de aanspraken op teruggave van de koper jegens derden te vorderen.

Energetix garandeert dat de geleverde producten op het tijdstip van de overdracht vrij zijn van materiële gebreken. Voor alle gedurende de wettelijke garantietermijn optredende gebreken van de artikelen gelden te uwer keuze de wettelijke aanspraken op voldoening achteraf, op het verhelpen van gebreken/nieuwe levering en- indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden- de verdergaande aanspraken op korting of ontbinding en daarnaast op schadevergoeding, inclusief de vergoeding van de schade in plaats van de nakoming en van de vergoeding van uw tevergeefs gemaakte kosten.

9.Aansprakelijkheid:
Energetix is slechts aansprakelijk in gevallen, waarin haar, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die plaatsvervangend aan zijn verplichtingen voldoet, opzet of grove schuld ten laste worden gelegd. Het bovenstaande geldt niet, voor zover er sprake is van aansprakelijkheid voor schade wegens de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid en in geval van schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Behalve bij opzet, grove schuld en schade wegens de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst op kenmerkende wijze te voorziene schade.

Deze offerte en de beschrijvingen en prijsgegevens daarin zijn door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele drukfouten, wijzigingen of voor de doorlopende leverbaarheid van alle producten gedurende de looptijd van de catalogus.

10.Gegevensbescherming:
Energetix verplicht zich om de gegevens van haar klanten (naam, adres, betalingswijze) uitsluitend te gebruiken en elektronisch op te slaan voor de afhandeling van de binnengekomen koopovereenkomsten en met het oog op de klanteninformatie. In het bijzonder vindt het doorgeven van de klantgegevens aan derden (bijv. pakketdiensten of kredietinstellingen) uitsluitend plaats met het oog op de nakoming van de overeenkomst. Zodra het bovengenoemde doel van de gegevensopslag is vervallen, hebt u er recht op om de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens te allen tijde op te vragen, te veranderen of te laten wissen. Energetix zal aan alle eisen met betrekking tot de gegevensbescherming voldoen, in het bijzonder aan de richtlijnen van het Teledienstedatenschutzgesetz(TDG). De klant stemt in met de opslag en het doorgeven van zijn persoonlijke gegevens in het bovengenoemde kader.

11.Slotbepalingen:
Op de rechtsbetrekkingen tussen Energetix en de koper en op de desbetreffende algemene voorwaarden is Duits recht van toepassing. Plaats van de bevoegde rechter voor beide partijen is- voor zover wettelijk geoorloofd- Bingen. Indien de klant consument is en deze geen woonplaats in de Europese Unie heeft, dan is eveneens Bingen plaats van de bevoegde rechter. In het verkeer met de consumenten binnen de Europese Unie kan ook het op de woonplaats van de eindverbruiker geldende recht van toepassing zijn, voor zover het dwingend consumentenrechtelijke bepalingen betreft.

Een recht van de koper op verrekening bestaat niet, tenzij de vordering onomstreden of rechtsgeldig door de rechtbank is vastgesteld. Indien de klant een ondernemer in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel of een publiekrechtelijk lichaam is, dan is de plaats waar de prestatie moet worden verricht voor leveringen en betalingen alsmede de plaats van de bevoegde rechter Bingen.

De kleuren van de op de website en in de webshop vermelde producten kunnen om verschillende redenen (monitorinstellingen, kwaliteit van de grafische kaart etc.) van het origineel afwijken. Mocht een van de bovengenoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

Energetix Gmbh & Co.KG, D-55411 Bingen, Juni 2013.